عمو ian بررسی های خال و ضد دافع gopher

محیط تولید

شریک همکاری

ღسید چاسب فـاضــلـی ღ- عمو ian بررسی های خال و ضد دافع gopher ,شکل 1- دوره بحرانی کنترل علف های هرز در زیره سبز. همان گونه كه درجدول 2 مشاهده مي‌شود بررسي ضريب همبستگي صفات نشان داد كه ميان عملكرد اقتصادي و اجزاء عملكرد، همبستگي مثبت و معني داري وجود داشت.Paivand 1247 by Paivand Media Group - Issuu46 PAIVAND Vol. 21 Issue 1247 Friday December 25, 2015. 1394 ‫ دی‬4 ‫ جمعه‬1247 ‫ شماره‬.‫سال بیست و یکم‬ 46اذغ هار زا هلقتنم یاهیرامیب

هعسوت و اه ترفاسم شیازفا و ندش یناهج هدیدپ• زا جراخ رد اذغ فرصم شیازفا نینچمهو یرگشدرگ هب ار اذغ هار زا هلقتنم یاهیرامیب فلتخم عماوج رد لزنم

4 ﻝﻮﻠﺳ ﻱژﻮﻟﻮﻳﺰﻴﻓ 92ﻲﻜﺷﺰﭙﻧﺍﺪﻧﺩ

35/0 + + Ko Ki = 0/1 + + Nao Nai. ﻥﺁ ﺯﺍ ﺪﻨﻧﺍﻮﺗ ﻲﻣ ﻢﻳﺪﺳ ﻭ ﻢﻴﺳﺎﺘﭘ ﻱﺎﻬﻧﻮﻳ ﻪﻛ ﺩﺭﺍﺩ ﺩﻮﺟﻭ ﻲﺒﺼﻋ ﻱﺎﻬﻟﻮﻠﺳ ءﺎﺸﻏ ﺭﺩ ﻲﻨﻴﺌﺗﻭﺮﭘ ﻝﺎﻧﺎﻛ ﻚﻳ .ﺐﺼﻋ ءﺎﺸﻏ ﺯﺍ ﻢﻳﺪﺳ ﻭ ﻢﻴﺳﺎﺘﭘ ﺖﺸﻧ

ﯽﺷزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﺎﻫادزﺪﻨﮔ ، ﺎﻫ هﺪﻨﻨﮐ …

۶ نﺎﮔﺪﻨﻧاﻮﺧ ﺎﺑ ﯽﻨﺨﺳ. ددﺮﮔﺮﺑ ﻦﯿﺘﺴﺨﻧ يﺎﻫ نﺎﺴﻧا ﻪﺑ ﯽﻘﯾﺮﻃ ﻪﺑ ﺎﻫ هﺪﻧراﺪﻬﮕﻧ و ، ﺎﻫادزﺪﻨﮔ ، ﺎﻫ هﺪﻨﻨﮐ ﯽﻧﻮﻔﻋﺪﺿ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺪﯾﺎﺷ

Paivand 1247 by Paivand Media Group - Issuu

46 PAIVAND Vol. 21 Issue 1247 Friday December 25, 2015. 1394 ‫ دی‬4 ‫ جمعه‬1247 ‫ شماره‬.‫سال بیست و یکم‬ 46

ღسید چاسب فـاضــلـی ღ

شکل 1- دوره بحرانی کنترل علف های هرز در زیره سبز. همان گونه كه درجدول 2 مشاهده مي‌شود بررسي ضريب همبستگي صفات نشان داد كه ميان عملكرد اقتصادي و اجزاء عملكرد، همبستگي مثبت و معني داري وجود داشت.

ღسید چاسب فـاضــلـی ღ

شکل 1- دوره بحرانی کنترل علف های هرز در زیره سبز. همان گونه كه درجدول 2 مشاهده مي‌شود بررسي ضريب همبستگي صفات نشان داد كه ميان عملكرد اقتصادي و اجزاء عملكرد، همبستگي مثبت و معني داري وجود داشت.

huggingface.co

diff --git a/spiece.vocab b/spiece.vocab new file mode 100644 index 0000000..7896784 --- /dev/null +++ b/spiece.vocab @@ -0,0 +1,80000 @@ + 0 + 0 +

ღسید چاسب فـاضــلـی ღ

شکل 1- دوره بحرانی کنترل علف های هرز در زیره سبز. همان گونه كه درجدول 2 مشاهده مي‌شود بررسي ضريب همبستگي صفات نشان داد كه ميان عملكرد اقتصادي و اجزاء عملكرد، همبستگي مثبت و معني داري وجود داشت.

huggingface.co

diff --git a/spiece.vocab b/spiece.vocab new file mode 100644 index 0000000..7896784 --- /dev/null +++ b/spiece.vocab @@ -0,0 +1,80000 @@ + 0 + 0 +

Paivand 1247 by Paivand Media Group - Issuu

46 PAIVAND Vol. 21 Issue 1247 Friday December 25, 2015. 1394 ‫ دی‬4 ‫ جمعه‬1247 ‫ شماره‬.‫سال بیست و یکم‬ 46

بررسی اثرهای ضد باکتریایی و شناسایی اجزاء اسانس برگ گیاه ...

فعالیت آنتی اکسیدانی با استفاده از بررسی اثر رادیکال بردار DPPH وآزمون ABTS تعیین شد .بررسی فعالیت آنتی میکروبیال روی سویه های مختلف باکتری های گرم مثبت و گرم منفی نشان داد که روغن فرار این گیاه ...

huggingface.co

diff --git a/spiece.vocab b/spiece.vocab new file mode 100644 index 0000000..7896784 --- /dev/null +++ b/spiece.vocab @@ -0,0 +1,80000 @@ + 0 + 0 +

Urinalysis راردا لماک شیامزآ

Urinalysisراردا لماک شیامزآ U/A ،رارا لماک زیلانآ : اه فارتم لکش یسررب لماش هفرص هب نورقم قیق و عیرس یاهشور طسوت رارا شیامزآ : هصلاخ و صوصم نزو و مجح رظن زا نآ )یکیزیف( یاهیگژیو نییعت و وب و گنر رظن زا رارا یرهاظ

Paivand 1247 by Paivand Media Group - Issuu

46 PAIVAND Vol. 21 Issue 1247 Friday December 25, 2015. 1394 ‫ دی‬4 ‫ جمعه‬1247 ‫ شماره‬.‫سال بیست و یکم‬ 46

رد اهنآ شقن و ایوس هایگ ا هدشادج کیتیفودنا یاهیتکاب هعلاطم ...

و لقام اگتد تااسگ راپ ب تااسگ سمپ هب دعب احا ل هک اولق لب هلت دسدلش ا ش تااسگ اطق بآ هب اهب 5 سپلس .دولش دممک سو ع دض دگو سگ یاهع ههنآ حطس و اختا ولگ ههنآ نواد ، اشگداب زرمت اسد و نوهه ود

دستگاه اعصاب - dehaghan.ac.ir

ستون مهره ای ستون مهره ایی طناب نخاعی را احاطه نموده و از آن محافظت میکند و از 7 مهره گردنی – 12 مهره سینه ای – 5 مهره کمری و استخوان خاجی که شامل 5 مهره و استخوان دنبالچه است تشکیل شده ریشه های ...

huggingface.co

diff --git a/spiece.vocab b/spiece.vocab new file mode 100644 index 0000000..7896784 --- /dev/null +++ b/spiece.vocab @@ -0,0 +1,80000 @@ + 0 + 0 +

مطالعه همبستگی شاخص‌های NAO، IOD و ENSO با تغییرات دمای ...

پردیس رفعتی; مریم رضازاده. "مطالعه همبستگی شاخص‌های NAO، IOD و ENSO با تغییرات دمای سطح دریا در خلیج فارس". فیزیک زمین و فضا, 46, 2, 1399, 395-408. doi: 10.22059/jesphys.2020.297756.1007198 ×