گرانولهای حشره کش acephate 97up sds

محیط تولید

شریک همکاری

کداسول پی اچ - esfahanagri.ir- گرانولهای حشره کش acephate 97up sds ,اولين و منحصر به فردترين اصلاح کننده ph آب و خاك. كداسول پی اچ حاوي بالاترين درصد گوگرد به صورت بنيان سولفات مي باشد كه ضمن اصلاح ph آب و خاك، اصلاح ساختار فيزيكو - شيميايي خاك، آزادسازی عناصر تثبیت شده در خاک، رسوب زدايي ...لصف دیسیونب ار هرک گنس یاه هقرو ییاج هباج جیاتن ?Mٜ ،D٬٫8 ...56 لصف دیسیونب ار هرک گنس یاه هقرو ییاج هباج جیاتن ?mٜ ،d٬٫8 ?m <٬ ،k 5ّٳ1ٶ ٧[email protected]م< kڋm ىڂ j مf d٧l٧ٌ ٵl ل٧mٌ هىٲ،d٫0 3aٲ jمf e,٪b klم٘ eوم٘Sun Grid Engine یتابساحم یاه هکبش

نویلیم دنناوت یم هظحل کی رد ناربراک .دشاب یم Sun تکرش هب قلعتم N1 Grid Engine 6 رازفا مرن اه رازفا

فسفات آمونیوم گرانوله غنی شده با آهن GAP - محصولات کود ...

فسفر محلول 12%، نیتروژن (اوره، نیترات، آمونیوم) 10% ، گوگرد 10% ، آهن 2% این کود به علت بالا بودن عیار عناصر غذایی،مصرف راحت تر،پاشش یکنواخت تر ،تمایل کم به جذب رطوبت و کلوخه شدن از جمله کود های مرغوب به شمار می رود.

99/م/ک/1006:هرامش 1399/02/20:خیرات :تسویپ ادخ ºاÁب Äاتð ت ...

: خيرات:هدنهد داهنشيپ مان:هدنهد داهنشيپرهم و روآ دهعت و زاجم ءاضما 99/م/ک/1006:هرامش