گیاهان دافع پشه در سری لانکا سینالا pdf رایگان

محیط تولید

شریک همکاری

دانلود فایل - 2- گیاهان دافع پشه در سری لانکا سینالا pdf رایگان ,دانلود فایل,دانلود فایل - 2,دنیای رکوردهای عجیب و غریبhuggingface.codiff --git a/spiece.vocab b/spiece.vocab new file mode 100644 index 0000000..7896784 --- /dev/null +++ b/spiece.vocab @@ -0,0 +1,80000 @@ + 0 + 0 +1 ینیرفآراک هتسب

ییوراد ناهایگ یروآرف دحاو ینیرفآراک هتسب 4 ین ب رف یی ورآد ناهات دحآو آراک هت سب

دانلود فایل - 2

دانلود فایل,دانلود فایل - 2,دنیای رکوردهای عجیب و غریب

دانلود فایل - 2

دانلود فایل,دانلود فایل - 2,دنیای رکوردهای عجیب و غریب

huggingface.co

diff --git a/spiece.vocab b/spiece.vocab new file mode 100644 index 0000000..7896784 --- /dev/null +++ b/spiece.vocab @@ -0,0 +1,80000 @@ + 0 + 0 +

huggingface.co

diff --git a/spiece.vocab b/spiece.vocab new file mode 100644 index 0000000..7896784 --- /dev/null +++ b/spiece.vocab @@ -0,0 +1,80000 @@ + 0 + 0 +

دانلود رایگان لیست تقریباً کامل گیاهان دارویی با عکس+ فایل pdf

در این مطلب لیست کامل گیاهان دارویی را در اختیارتان قرار میدهیم. می توانید به صورت پی دی اف نیز دانلود کنید. ابتدا پرکاربردترین گیاهان دارویی گیاه سایبان این گیاه یکی از گونه ی گل های آفتابگردان هست. در زمین های مرطوب ...

à iR» {Y» ̯֨ Á Ö¼¯ ÖËZ ZÀ ½Y ËY » Á ÖËÁ Y{ ½ZÅZ̳ Y Ä ...

بلاطم تسرهف 74 P. puberula و P.barbata، P.antriscuides، P.kotschyanaBoiss ناريا رد Pimpinella هنوگ راهچ سناسا یسررب Andropogonischaemum, Salviaspinosa,Plumbago ناريا رطعم هنوگ جنپ سناسا رد دوجوم یاهبيكرت یسررب و جارختسا 75 europaea, Varthemiapersica, Peucedanum زا یضعب رد هدش تشك فلتخم ...

huggingface.co

diff --git a/spiece.vocab b/spiece.vocab new file mode 100644 index 0000000..7896784 --- /dev/null +++ b/spiece.vocab @@ -0,0 +1,80000 @@ + 0 + 0 +

دانلود فایل - 2

دانلود فایل,دانلود فایل - 2,دنیای رکوردهای عجیب و غریب