حشره کش fipronil برای roaches ورق های pdf انبار خانگی

محیط تولید

شریک همکاری

بررسی کارایی چند حشره کش شیمیایی و روش های تلفیقی در کنترل ...- حشره کش fipronil برای roaches ورق های pdf انبار خانگی ,در این مطالعه، فراوانی و زنده­مانی لاروهای زمستانگذران کرم ساقه­خوار برنج (Chilo suppressalis (Walker) (Lep.: Crambidae در مزارع تک­ کشتی و دوکشتی برنج موسسه تحقیقات برنج کشور (آمل) در دو سال زراعی 1395 و 1396 مورد بررسی قرار گرفت.تﺎﺒﮐﺮﻣ ﯽﯾﺎﯿﺳآ ﻞﯿﺴﭘ لﺮﺘﻨﮐ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣﯽﯾاﺮﺟا ﻞﻤﻌﻟارﻮﺘﺳد تﺎﺒﮐﺮﻣ ﯽﯾﺎﯿﺳآ ﻞﯿﺴﭘ لﺮﺘﻨﮐ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ Diaphorina citri (Kuwayama,1908) (Hem.: Psyllidae) نﺎﮔﺪﻧرﺎﮕﻧاثرات حشره‌کش‌های پیری‌پروکسی‌فن، بوپروفزین و فنپروپاترین ...

با استفاده از سم شناسی دموگرافیک، اثرات سموم بوپروفزین، پیری پروکسی فن(تنظیم کنند‌ه‌های رشد حشرات) و سم پیرتروئیدی فنپروپاترین روی سفید بالک گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تعیین شاخص‌های رشد جمعیت، قفس‌های ...

º ÉZÅºË ¿MdÌ·Z § ]¹Z ¯Âf»ZÌeÁ[ Z°Ì¼Ë aÉZÅ ¯ à u ÌiPe Êf Ë ...

Êf Ë ÊÀ¼ËYÁ®Ìf¿ Ê |ÀÆ» ½Z f » Á ÌËZa, à Z¼ à Á{ Äv¨ ,Aphis fabae,[ Z°Ì¼Ë a,¹Z ¯Âf»ZÌe

ﺍﺰﻠﻛ ﻡﺎﺧ ﻦﻏﻭﺭ ﻪﻴﻔﺼﺗ ﻭ ﻱﺮﺒﮕﻧﺭ …

ﺶﻫﺎـﻛ ﻱﮊﺮـﻧﺍ ﻪﺑ ﺯﺎﻴﻧ ﻦﻳﺍﺮﺑﺎﻨﺑ ،ﻢﻴﻨﻛ ﻖﻴﻔﻠﺗ ﺍﺰﺠﻣ ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻚﻳ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻱﺮﺒﮕﻧﺭ ﻭ ﻱﺮﻴﮔ ﻎﻤﺻ ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻭﺩ ﻪﻛ ﺪﻫﺩ ﻲﻣ ﻩﺯﺎﺟﺍ ﺎﻣ ﻪﺑ ﺀﺎﺸﻏ ﻱﺮﻴﮔ